Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định 2298/QĐ-BTC ngày 06/9/2014  
  • 28/07/2017

Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định 2298/QĐ-BTC ngày 06/9/2014

Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định 2298/QĐ-BTC ngày 06/9/2014

Quyết định Công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí  tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước  
  • 28/07/2017

Quyết định Công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quyết định Công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin  tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính  
  • 28/07/2017

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

Luật đấu thầu  
  • 28/07/2017

Luật đấu thầu

Luật đấu thầu

Quy định đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường máy tính và mạng máy tính  
  • 27/07/2017

Quy định đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường máy tính và mạng máy tính

Quy định đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường máy tính và mạng máy tính

Tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính  
  • 27/07/2017

Tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

Tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính