Quyết định ban hành Quy chế quản lý phòng thực hành và Nội quy phòng thực hành  
Quy định về tổ chức hoạt động Trang thông tin điện tử Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Quy trình quản lý các hoạt động Công nghệ thông tin thuộc Phòng Công nghệ thông tin  
Quyết định v/v đổi tên trung tâm thông tin - Quản lý dữ liệu thành phòng Công nghệ thông tin  
Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm TT - QLDL  
  • 05/01/2018

Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm TT - QLDL

Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm TT - QLDL

Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý Phòng máy tính thực hành của Trường ĐH Tài chính - Marketing  
  • 05/01/2018

Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý Phòng máy tính thực hành của Trường ĐH Tài chính - Marketing

Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý Phòng máy tính thực hành của Trường ĐH Tài chính - Marketing

Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống mạng không dây của Trường ĐH Tài chính - Marketing  
  • 05/01/2018

Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống mạng không dây của Trường ĐH Tài chính - Marketing

Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống mạng không dây của Trường ĐH Tài chính - Marketing

Quyết định v/v ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Trang Thông tin điện tử Trường Đại học Tài chính - Marketing (Website)  
  • 29/12/2017

Quyết định v/v ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Trang Thông tin điện tử Trường Đại học Tài chính - Marketing (Website)

Quyết định v/v ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Trang Thông tin điện tử Trường Đại học Tài chính - Marketing (Website)