Quyết định v/v đổi tên trung tâm thông tin - Quản lý dữ liệu thành phòng Công nghệ thông tin  
Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm TT - QLDL  
  • 05/01/2018

Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm TT - QLDL

Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm TT - QLDL

Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý Phòng máy tính thực hành của Trường ĐH Tài chính - Marketing  
  • 05/01/2018

Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý Phòng máy tính thực hành của Trường ĐH Tài chính - Marketing

Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý Phòng máy tính thực hành của Trường ĐH Tài chính - Marketing

Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống mạng không dây của Trường ĐH Tài chính - Marketing  
  • 05/01/2018

Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống mạng không dây của Trường ĐH Tài chính - Marketing

Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống mạng không dây của Trường ĐH Tài chính - Marketing

Quyết định v/v ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Trang Thông tin điện tử Trường Đại học Tài chính - Marketing (Website)  
  • 29/12/2017

Quyết định v/v ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Trang Thông tin điện tử Trường Đại học Tài chính - Marketing (Website)

Quyết định v/v ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Trang Thông tin điện tử Trường Đại học Tài chính - Marketing (Website)